EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Rekrutacja do drugiej Akademii Treningu WenDo 2

Zapraszamy do Akademii Treningu WenDo 2

Fundacja Autonomia zaprasza do udziału w drugiej edycji Akademii Treningu WenDo, która realizowana jest w ramach projektu „Silne, odważne i solidarne Dziewczyny* się bronią!” dofinansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy.

Celem Akademii jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć – głównie wobec kobiet* i dziewczynek* (w tym należących do mniejszości) metodą WenDo, bazującą na modelu upełnomocnienia (empowerment). Druga edycja szczególny nacisk kładzie na pracę z dziewczynkami* i nastolatkami oraz kobietami* z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja przedłużona do 21 listopada 2021 r. (włącznie)

DLA KOGO?
Akademia Treningu WenDo – to autorski, kompleksowy program kursu trenerskiego skierowany w szczególności do osób:
– z doświadczeniem życia jako kobiety oraz socjalizacji do roli kobiety, w tym z grup narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki takie jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.),
– pracujących z dziećmi i młodzieżą,
– pracujących z kobietami z niepełnosprawnościami,
– zaangażowanych w działalność obywatelską,
– z mniejszości (narodowych i etnicznych, z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa,
– pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, interwencyjnymi, socjoterapeutycznymi i pomocowymi itp.,
– działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć), w tym w szczególności pracującymi z kobietami* i dziewczynkami* doświadczającymi przemocy,
– pochodzących z woj. łódzkiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego,
– znających polski język migowy,
– posługują się językiem polskim (zajęcia, praca w grupach itp. będą odbywać się w języku polskim (oraz – jeśli fundacji Autonomia uda się pozyskać środki – także z tłumaczeniem na Polski Język Migowy), większość materiałów szkoleniowych to teksty napisane w języku polskim – uczestniczki muszą na tyle posługiwać się polskim, by móc we własnym zakresie zapewnić sobie wsparcie, by je zrozumieć).
– w wieku około 18-35 – zależy nam  (tak zostało to ujęte we wniosku) na wyszkoleniu trenerek w wieku zbliżonym do młodych uczestniczek kursów WenDo i empowermentowych.
– osób, które uczestniczyły w pełnych 12 godzinnych warsztatach WenDo (osobom, które nie miały takiej możliwości, a chcą wziąć udział w rekrutacji, oferujemy możliwość udziału w WenDo, które jest planowane na weekend 13/14 listopada 2021 r. w Krakowie – tu link do pełnej informacji ;można również oczywiście wziąć udział w innych pełnowymiarowych warsztatach WenDo – czas na wypełnienie tego warunku jest do końca 2021 roku).

DOSTĘPNOŚĆ
Fundacji Autonomia bardzo zależy na uczestnictwie w Akademii kobiet* Głuchych posługujących się Polskim Językiem Migowym oraz kobiet z innymi niepełnosprawnościami: motorycznymi, sensorycznymi).
Jednocześnie informujemy, że na dzień otwarcia rekrutacji nie posiadamy środków finansowych na opłacenie tłumaczek Polskiego Języka Migowego. Podejmujemy działania aby pozyskać środki, które pozwolą nam na opłacenie tłumaczek (koszt to około 35 tysięcy złotych za całą Akademię).

 

Fundacja Autonomia podejmie wszelkie możliwe starania by umożliwić udział w Akademii wszystkim potencjalnym uczestniczkom bez względu m. in. na stopień sprawności. Jednocześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne będą szczegółowe rozmowy indywidualne na temat naszych możliwości i ograniczeń dotyczących takiego dostosowania merytorycznego i organizacyjnego, które umożliwią pełne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia ATW 2 będą się odbywać w przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z chodzikami (sala warsztatowa, kuchnia, toaleta).

Materiały pisemne zostaną udostępnione osobom z niepełnosprawnościami wzroku w wersjach edytowalnych, o ile będzie to w zakresie naszych możliwości. Nie dysponujemy pętlą indukcyjną.

CHCESZ WESPRZEĆ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W ATW 2 KOBIETOM GŁUCHYM? USTAW NAJLEPIEJ REGULARNA DAROWIZNĘ DLA AUTONOMII – KAŻDEGO MIESIĄCA BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ OK. 4000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY TŁUMACZEK PJM. KLIKNIJ TU: autonomia.org.pl/wesprzyj

PROGRAM AKADEMII TRENINGU WENDO
Program Akademii przygotowuje do prowadzenia warsztatów WenDo i innych działań o charakterze edukacyjnym i społecznym skoncentrowanych na zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki. Dzięki udziałowi w Akademii Uczestniczki zdobywają kompetencje, wiedzę, praktyczne umiejętności, pracują nad budowaniem świadomości i postaw wspierających prowadzenie warsztatów metodą WenDo oraz realizowanie działań w przestrzeni publicznej.
Akademia nie przygotowuje do prowadzenia działań terapeutycznych i nie należy to do jej celów (szczegółowy opis zakresu merytorycznego stanowi element regulaminu).

Akademia to 11 szkoleniowych sesji wyjazdowych:
– trening współpracy grupowej (40 godzin szkoleniowych),
– 9 – 3 dniowych zjazdów Akademii WenDo (min. 180 godzin szkoleniowych) w formie warsztatów oraz wykładów, seminariów (webinarów), projekcji, praktycznego wykorzystywania nabywanych kompetencji np. w ramach działań związanych z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2022 i in.
– jeden 2 dniowy zjazd (ok. 12 godzin szkoleniowych) sieciująco-integracyjny, poświęcony wymianie doświadczeń z trenerkami WenDo, które już pracują jako trenerki.
– dwa spotkania on-line z trenerkami, edaukatorkami, działającymi na rzecz praw kobiet które wykorzystują w pracy WenDo.

Sesje odbywać się będą w trybie zjazdowym, w okresie od stycznia 2022 do stycznia 2023 r.  w Dziewczyńskim Centrum Mocy fundacji Autonomia Os. Centrum C9 w Krakowie (szczegółowy harmonogram).
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W związku z tym, bardzo prosimy o uważne przeczytanie harmonogramu zjazdów i sprawdzenie, czy możesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach i przeprowadzić warsztaty dyplomowe (listopad/grudzień 2022).

O WenDo
WenDo – budowanie pewności siebie, samoobrona i asertywność dla kobiet* i dziewcząt* jest metodą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i osiągania równości płci poprzez wzmacnianie kobiet* i dziewcząt*.

WenDo to jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia i pomaga identyfikować przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in. Daje możliwość przyjrzenia się socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat.
W WenDo uczestniczą dziewczynki* od 7. roku życia oraz kobiety* trafiające na różnego rodzaju bariery z powodu stopnia swojej sprawności i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Udział w warsztacie WenDo pozwala na podniesienie umiejętności w zakresie skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji; rozpoznawania, diagnozowania i reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc; podejmowania decyzji; samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

Dzięki udziałowi w WenDo uczestniczki wzmacniają poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. W ramach zajęć wykorzystywane są ćwiczenia symulacyjne, elementy psychodramy, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki.
Informacje dodatkowe: autonomia.org.pl/odkryj-moc-i-dzialaj/wendo

Empowerment/upełnomocnienie
Celem działań upełnomocniających jest osiągnięcie stanu, w którym ludzie uzyskują i odzyskują indywidualną i zbiorową kontrolę nad własnym życiem, postulatami, interesami, przestrzenią, prawami, językiem jakim opisywana jest rzeczywistość, w tym także oni/one itd. Dzięki upełnomocnieniu ludzie są zdolni do definiowania i działania, mają poczucie sprawczości/wpływu. Strukturalny wymiar działań upełnomocniających odnosi się do ujawniania struktur społecznych oraz barier i relacji wpływów, które podtrzymują zróżnicowanie i niesprawiedliwości/opresję.

W modelu treningu upełnomocniającego osoby uczestniczące identyfikują i mierzą się z opresją nie tylko na poziomie osobistym i kulturowym, ale również instytucjonalnym. Celem treningu upełnomocniającego jest wyposażenie osób, które doświadczają przemocy, dyskryminacji i opresji w narzędzia (wiedzę i umiejętności) rozpoznawania i stawiania czoła wszelkim ich formom funkcjonującym na interpersonalnym, kulturowym i systemowym poziomie. Trening taki służy temu, by osoby biorące w nim udział były w stanie, najlepiej jako grupa, skutecznie zwalczać przemoc, dyskryminację i opresję a co jest z tym związane  – wprowadzić zmiany w swojej sytuacji

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W AKADEMII?
Warunkiem ukończenia Akademii jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz przeprowadzenie dyplomowego warsztatu WenDo w ramach uczestnictwa w ATW 2 w listopadzie-grudniu 2022 r. , w którym będzie uczestniczyć superwizorka (doświadczona i certyfikowana trenerka WenDo, wybrana przez parę trenerską). Koszt wynagrodzenia pracy superwizorki to 2000 zł.
Ponieważ warsztat dyplomowy prowadzony jest w parach, każda osoba zgłaszająca się do uczestnictwa w Akademii będzie musiała przekazać 1000 zł w formie darowizny celowej (na pokrycie kosztów superwizji warsztatów dyplomowych) po otrzymaniu informacji o przyjęciu do Akademii. Kwotę można podzielić na dwie części – pierwszą należy uiścić do 2 dni po otrzymania informacji o przyjęciu do Akademii, a drugą do 31.12.2021 roku.
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe (na pokrycie kosztów superwizji warsztatu dyplomowego – całość, lub część I, lub część II )
Nr rachunku: PeKaO S.A. I O/Kraków nr r-ku:
67 1240 4650 1111 0010 4204 4254

Fundacja Autonomia zapewnia organizację Akademii, pokrycie kosztów zajęć merytorycznych, konsultacji indywidualnych, materiałów edukacyjnych, podstawową pomoc w organizacji szkoleń dyplomowych. Udział w programie fundowany jest ze środków z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności na zajęciach. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie zjazdów nie jest finansowany przez Autonomię.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Uczestniczki wybierane będą w dwóch etapach: na podstawie dokumentów zgłoszeniowych (ankieta zgłoszeniowa, list motywacyjny, dodatkowo – rekomendacja z organizacji/instytucji) i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej z użyciem komunikatorów internetowych.

  1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego<kliknij.
  2. Pobierz list motywacyjny, wypełnij, podpisz i wyślij e-mailem skan lub zdjęcie.
  3. Nie obowiązkowo – wyślij e-mailem rekomendację z organizacji/instytucji.
  4. Podpisz i wyślij e-mailem harmonogram i regulamin.
    Wszystkie powyższe dokumenty prosimy wysłać w tym samym dniu w jednym e-mailu.
    E-mail do wysyłki dokumentów:  zgloszenia@autonomia.org.pl.

Oryginały dokumentów po przyjęciu do Akademii należy dostarczyć podczas pierwszego zjazdu.

Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy e-mailem. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny 515 476 659.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2021 r. Informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostanie przesłana najpóźniej 24.11.2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w dniach 24-26, 29.11.2021 r.  za pośrednictwem komunikatora zoom (rozmowy z osobami z niepełnosprawnością słuchu będą prowadzone z tłumaczką PJM).
Informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w cyklu prześlemy  03.12.2021 r.
Jednocześnie informujemy że NIE obowiązuje kolejność zgłoszeń, osoby  wybierane będą na podstawie kryteriów przyjętych w regulaminie.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Koordynatorka projektu Akademii:
Alina Kula –  e: a.kula@autonomia.org.pl, t: +48 515 47 66 59

Regulamin Akademii Treningu WenDo 2
Harmonogram zjazdów

Akademia Treningu WenDo odbywa się w ramach projektu „Silne, odważne i solidarne Dziewczyny* się bronią!”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!