EN | audio
[prisna-google-website-translator]

Sprawozdania i statut

Sprawozdanie za rok 2022
Sprawozdanie za rok 2021
Sprawozdanie za rok 2020
Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie za rok 2018
Sprawozdanie za rok 2017
Sprawozdanie za rok 2016
Sprawozdanie za rok 2015
Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2012
Sprawozdanie za rok 2011
Sprawozdanie za rok 2010
Sprawozdanie za rok 2009
Sprawozdanie za rok 2008
Sprawozdanie za rok 2007

S T A T U T

Fundacji Autonomia

(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Autonomia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
• Monikę Serkowską,
• Agatę Teutsch
zwanymi dalej fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 3 sierpnia 2007 r. działa na pod¬stawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać nagrody i wyróżnienia, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
2. Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

§ 7

Celami Fundacji są:
1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie, niepełnosprawność i promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom;
2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych;
3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka , w tym praw kobiet;
5) upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody przeciwdziałania przemocy
6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami;
7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;
8) wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy;
9) ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10) promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych współzależności;
11) promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych

§8

Cele Fundacji będą realizowane w szczególności poprzez działania skierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży takie jak:
1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie (finansowe, rzeczowe i/lub organizacyjne):
a) działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej
b) działalności poradniczej i pomocowej
c) działalności naukowej, badawczej, kulturalnej i artystycznej
c) konferencji, spotkań, obozów, wyjazdów, warsztatów, szkoleń, grup samokształceniowych i innych form wypoczynku, spędzania wolnego czasu, samorozwoju i nauki dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży;
d) działalności wydawniczej, w tym tłumaczeniowej
e) akcji społecznych i kampanii
f) programów stypendialnych i szkoleniowych
g) działalności wolontariackiej
2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych w tym multimedialnych i materiałów audio/video
3. Współpracę z grupami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą, w szczególności zajmującymi się przeciwdziałaniem nietolerancji, dyskryminacji i przemocy
4. Wspieranie (techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, administracyjne i in.) działań innych organizacji pozarządowych i grup, osób fizycznych i prawnych.

5. Cele Fundacji realizowane są przez działania prowadzone w sferze zadań publicznych w zakresie:
a) Wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej
b) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) Podtrzymywania i upowszechniania świadomości obywatelskiej i kulturowej,
d) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, oraz integracji uchodźców
e) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
f) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
i) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
k) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
l) Ekologii
m) Turystyki i krajoznawstwa,
n) Porządku i bezpieczeństwa publicznego
o) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
p) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
q) Promocji i organizacji wolontariatu,
r) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
s) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. Zm.), art. 4, w zakresie określonym w pkt 1-32.

§ 9

1. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji działalności określone w § 8 pkt. 1-5.
2. Zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji działalności określone w § 8 pkt. 1-5.
3. Możliwe jest dofinansowywanie działań realizowanych przez Fundację przez osoby uczestniczące w tych działaniach.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

Organy i organizacja Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

A.ZARZĄD

§ 12

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. Uprawnienie do powoływania członków/członkiń zarządu przysługuje każdej z Fundatorek. Każda z Fundatorek może zostać członkinią Zarządu.
2. Członkini / członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Kadencja trwa dwa lata. Można pełnić funkcje członka/ini Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.

§ 14

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z upływem kadencji, chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka/członkini Zarządu Fundacji.
2. Członek/członkini Zarządu Fundacji może być odwołany/a przez jedną z Fundatorek lub przez Zarząd Fundacji. Odwołanie członka/członkini Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody jednej z Fundatorek.
3. Odwołanie członkiń/członków Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej większością głosów pozostałych członków/członkiń Zarządu Fundacji, przy czym członek/członkini Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.
4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka/nowej członkini Zarządu Fundacji musi wyrazić zgodę jedna z Fundatorek.
5. Członkowie/członkinie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
6. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora/kę Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora/ki Fundacji określa Zarząd Fundacji.
7. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§ 15

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
1) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
4) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
5) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji za zgodą jednej z Fundatorek wyrażoną na piśmie,
6) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji,
7) przedstawianie, na żądanie ministra właściwego, sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje
i przewodniczy im Prezes/ka Zarządu. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie/wszystkie członkinie Zarządu Fundacji zostali/ły skutecznie powiadomieni/one o jego miejscu, terminie i porządku obrad. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków/członkiń Zarządu Fundacji.

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezeski Zarządu.

§ 18

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw do kwoty 50 000 Euro uprawniona jest jedna członkini/jeden członek Zarządu, powyżej tej kwoty konieczne jest oświadczenie dwóch członków/członkiń Zarządu Fundacji.

§ 19

Osoby zatrudniane w Fundacji wynagradzane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

§ 20

Każda członkini/każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązana/y i uprawniona/y do prowadzenia spraw Fundacji. Może też prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członkiń/członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

B. RADA FUNDACJI

§ 21

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych, a także nadzorczych i kontrolnych.
2. Rada Fundacji składa się z 2-5 osób powołanych przez minimum jedną z Fundatorek.
3. Fundatorki/a wyznaczają i odwołują Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Fundacji, która / który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 22

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez minimum jedną z Fundatorek, bądź śmierci członkini / członka Rady.
3. W razie powołania członkini / członka Rady do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
4. Członkowie / członkinie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami / członkiniami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Żadna z osób wchodzących w skład Rady Fundacji nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkinie / członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 23

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca / Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawicielka / przedstawiciel Zarządu Fundacji.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej / Przewodniczącego.

§ 24
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. przedstawianie inicjatyw w sprawach kierunków działania Fundacji i występowanie z wnioskami dotyczącymi jej działalności,
b. opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd,
c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
d. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
f. wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za audyt, w przypadku zaistnienia obowiązku przeprowadzenia audytu.

Majątek Fundacji

§ 25

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorki w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

§ 26

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
b) dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji
c) dochody ze zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
d) odsetki od lokat bankowych
e) odsetki od lokat kapitałowych, obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.
3. Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń/ów jej organów, pracownic/ków oraz osób, z którymi członkinie/owie jej organów lub pracownice/y pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub pracownic/ków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub pracownic/ków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2 Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.

§ 28

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.

§ 29

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza , i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 30

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Tytuły honorowe

§ 31

1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe stanowiące równowartość minimum 5.000,- USD, może być przyznany tytuł honorowy “Donator/ka”.
2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy “Zasłużony/a dla Fundacji”.

Zmiana Statutu

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 33

Zmiany Statutu może dokonać:
1) Jedna z Fundatorek lub upoważniona przez nią osoba,
2) Zarząd Fundacji za zgodą jednej z Fundatorek wyrażoną na piśmie.

§ 34

Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.

§ 35

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalania.

Likwidacja Fundacji

§ 36

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji. w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą jednej z Fundatorek.
2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego.

Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji Autonomia

Kraków, dn. 22.11.2017 r.

Aleksandra Migalska,    Agata Teutsch

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!