EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Misja i wartości

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata.

Od 2007 roku nieprzerwanie wzmacniamy kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców i społeczności, by aktywnie współtworzyły i współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę pokoju i porozumienia. Społeczeństwo zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji.

W swoich działaniach uwzględniamy perspektywę intersekcjonalną i systemowe podłoża dyskryminacji i przemocy.
Upełnomocnienie, edukację emancypacyjną i włączanie perspektywy osób z grup dyskryminowanych uznajemy za kluczowe dla zmiany społecznej.

Obszary działań:

 • Empowerment/upełnomocnienie
 • Edukacja [dla równości, antydyskryminacyjna i o prawach człowieka]
 • Zapobieganie przemocy i dyskryminacji [budowanie kompetencji, mobilizacja i działanie]
 • Rzecznictwo [dla skutecznej ochrony przed przemocą i dyskryminacją]
 • Empowerment – upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną lub wykluczenie.
 • Edukacja m.in. kompleksowy program “Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”; organizacja krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmów Watch Docs. Prawa człowieka w filmie i in..
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, w szczególności motywowanej uprzedzeniami, m.in. poprzez budowanie kompetencji profesjonalistów_ek, budowanie i wdrażanie programów dla placówek edukacyjnych, podnoszenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy.
 • Rzecznictwo (ogólnopolskie, lokalne i branżowe) zmierzające do włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej, w tym edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej i programów antyprzemocowych.

Dbamy o dostępność. Swoje działania staramy się dostosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy w niemal 100% bezpłatny udział dla wszystkich, w realizowanych przez nas działaniach oraz dofinansowanie części lub całości kosztów podróży, wyżywienia i noclegów. Organizujemy lub  pokrywamy koszty zastępstwa, dla pracy opiekuńczej osób korzystających z naszej oferty.

Problemy, na które Autonomia stara się odpowiedzieć swoimi działaniami to m.in.:

 • przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć (przede wszystkim wobec kobiet i dziewczynek) oraz inne współwystępujące przesłanki, mająca skalę epidemii.
 • nietolerancja, dyskryminacja i inna przemoc motywowana uprzedzeniami (w tym mowa nienawiści) ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, narodowe, wiek, stopień sprawności, status społeczno-ekonomiczny, wyznanie/bezwyznaniowość i inne przesłanki,
 • stereotypy i uprzedzenia, a także społeczne i kulturowe wzorce przypisywane mężczyznom i kobietom, które skutkują przemocą ze względu na płeć,
 • oparcie relacji i instytucji społecznych na zasadach dominacji i podległości (władzy)
 • brak powszechnej edukacji w zakresie praw człowieka, równości i niedyskryminacji, krytycznego myślenia i analizy przekazu medialnego.
 • brak programów wzmacniania odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,
 • brak i/lub nieskuteczność działań państwa, których celem jest zapobieganie dyskryminacji i przemocy
 • rozproszenie siły i solidarności osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych
 • niska świadomość dotycząca feminizmu, praw człowieka i równości płci,
 • słabnące mechanizmy demokratyczne, niska świadomość i aktywność obywatelska oraz niewystarczająca współpraca między jednostkami i grupami.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!