EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Zasady uczestnictwa w szkoleniu „Dziewczyńskie Centrum Mocy – jak zacząć? Szkolenie dla kobiet pracujących z dziewczynkami”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu „Dziewczyńskie Centrum Mocy jak zacząć? Szkolenie dla kobiet pracujących z dziewczynkami”.
 2. Szkolenie „Dziewczyńskie Centrum Mocy jak zacząć? Szkolenie dla kobiet pracujących z dziewczynkami” realizowane jest w ramach projektu “Empowerment education of girls and young woman, through educating youth educators and creating girls center” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. 
 3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem zasad uczestnictwa określonych w niniejszym dokumencie i odpowiednich dokumentach powiązanych.

2. Zakres merytoryczny i organizacyjny szkolenia

 1. Szkolenie wpisuje się w realizację misji i strategii fundacji Autonomia.

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata. Nasze motto to: „siła, odwaga, solidarność”. Wzmacniamy poszczególne osoby, grupy i społeczności, by każda z nich na miarę swoich możliwości współtworzyła takie społeczeństwo, które ceni sobie w założeniach i codziennej praktyce następujące wartości: równość wszystkich ludzi, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, porozumienie i pokój w relacjach między ludźmi i między państwami. Działamy by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć lub tożsamością płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, status ekonomiczny, pochodzenie etniczne, wiek, poziom umiejętności i in. 

 

 1. Głównym celem szkolenia jest skonsolidowanie grupy edukatorek wokół misji edukacji empowermentowej prowadzonej w ramach Dziewczyńskich Centrów Mocy.
 2. „Dziewczyński Centrum Mocy jak zacząć?” jest dwudniowym szkoleniem, które odbywać się będzie w terminie: 12 września 2020 r. (sobota, w godz. 10.0018:00.00) oraz 13 września 2020 r. (niedziela, w godz. 09.0016.00). 
 3. Udział w obydwu dniach szkolenia od początku planowanych zajęć do końca jest obowiązkowy.
 4. W oparciu o wiedzę oraz umiejętności posiadane wcześniej i pogłębione podczas szkolenia, Osoby Uczestniczące zobowiązane są podjąć uzgodnione z Organizatorką działanie w ramach Międzynarodowego Dnia Dziewczynek, włączając się tym samym w obchody tego święta. Działania powinny zostać zrealizowane ok. 11 października 2020 r. 
 5. Szkolenie odbędzie się w fundacji Autonomia (Os. Centrum C 9 w Krakowie). Przestrzeń, wraz z toaletą, jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami/chodzikami.

3. Zgłoszenie na szkolenie

 1. Szkolenie adresowane jest do kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety – edukatorek, trenerek nauczycielek, streetoworkerek, działaczek, aktywistek, pracownic jednostek samorządowych – które chcą zostać edukatorkami empowermentowymi, i które będą we współpracy z fundacją Autonomia podejmować działania w Krakowie lub swoich społecznościach lokalnych, m.in. w ramach projektu “Empowerment education of girls and young woman, through educating youth educators and creating girls center”. 
 2. Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 3. Rekrutacja prowadzona jest online. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/formularz-zgloszeniowy-dcm.
 4. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 24 sierpnia 2020 r. (włącznie).
 5. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu szkolenia, określonego w §2 pkt. 4, a także deklaracją przygotowania oraz przeprowadzenia działania (indywidualnie lub zespołowo) (w terminie określonym w § 2 pkt. 6)
 6. Osoba zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Szczegółowy program zostanie przedstawiony Osobom Uczestniczącym najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona (20 osób). Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, Organizatorki dokonają wyboru Osób Uczestniczących w oparciu o pomysł na działanie,  kryteria zapewniające różnorodność w grupie zakwalifikowanej do udziału w szkoleniu, gotowość długofalowego zaangażowania w edukację empowermentową.
 8. Informacja o kwalifikacji na szkolenie zostanie przesłana do 28 sierpnia 2020 r. na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, osoby które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową (lista rezerwowa zostanie stworzona w oparciu o kolejność otrzymania przez Organizatorki formularzy zgłoszeniowych).

4. Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Organizatorkom szkolenia zależy na tym, aby wydarzenie było dostępne, dlatego też w przypadku konieczności wsparcia w formie tłumaczenia na PJM, podstawowej asystentury itp. prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Udział w obydwu dniach szkolenia jest bezpłatny. 
 3. W trakcie każdego dnia szkolenia Organizatorki zapewniają: przestrzeń na zajęcia, materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską, lunch wegański, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz w razie potrzeby dodatkowe wsparcie dla Osób Uczestniczących (patrz: §4 pkt. 1).
 4. Osoby Uczestniczące samodzielnie organizują i pokrywają ewentualne koszty swojego dojazdu na miejsce szkolenia oraz noclegu – w przypadku osób spoza Krakowa. 
 5. W przypadku, gdyby kwestie finansowe były jedynym czynnikiem uniemożliwiającym aplikowanie o udział w szkoleniu, prosimy o kontakt z Katarzyną Kotulą-Domagałą, odpowiedzialną w projekcie za sprawy organizacyjne (k.kotula@autonomia.org.pl).
 6. Osoby biorące udział w szkoleniubiorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
 7. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Uczestniczki podczas szkolenia zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, które będą określać dodatkowe dokumenty.

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Osoba, która została zakwalifikowana może zgłosić rezygnację z udziału w szkoleniu. Prosimy jednak o informowanie nas o trudnościach w udziału w szkoleniu możliwie jak najwcześniej – będziemy mogły wówczas zaprosić osoby z listy rezerwowej.
 2. W tych sprawach prosimy o kontakt mailowy – przesyłając do Katarzyny Kotuli-Domagała pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub napotkanych trudnościach w związku z udziałem w szkoleniu na adres: k.kotula@autonomia.org.pl.

6. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych 

 1. Osoby biorące udział w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 w Krakowie w celach związanych z realizacją projektu “Empowerment education of girls and young woman, through educating youth educators and creating girls center” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Autonomia z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 w Krakowie. Dane są podawane dobrowolnie. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dokonania zmiany, sprostowania lub usunięcia swoich danych, przeniesienia do innego administratora oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak przewiduje to obowiązujące prawo.

7. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych zasadach, w tym w programie szkolenia, miejscu jego realizacji lub jego odwołaniu z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania działań Autonomia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdą Osobę Uczestniczącą.
 2. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionymi w niniejszym dokumencie założeniami projektu oraz harmonogramem. Niemniej jednak fundacja nie odpowiada za zmiany wprowadzone w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako nagłe, nieprzewidziane okoliczności o charakterze zewnętrznym), która może spowodować, że realizacja szkolenia „Dziewczyńskie Centrum Mocy jak zacząć? Szkolenie dla kobiet pracujących z dziewczynkami” może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. O wszelkich zmianach oraz konkretnych powodach ich wprowadzenia fundacja powiadomi Osoby Uczestniczące w przeciągu 48 godzin od zaistnienia stanu siły wyższej drogą mailową (na adresy mailowe podane w ankiecie zgłoszeniowej).
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach współpracy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!