EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Zasady uczestnictwa w cyklu warsztatowym “Queer and Strong”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w cyklu warsztatowym dla osób LBTQ+ w ramach projektu “Queer and Strong”.
 2. Działania fundacji Autonomia związane z realizacją projektu “Queer and Strong” są współfinansowane z dotacji Equal Rights in Action Fund.
 3. Zgłoszenie udziału w cyklu warsztatowym jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem zasad uczestnictwa określonych w niniejszym dokumencie i odpowiednich dokumentach powiązanych.

2. Zakres merytoryczny i organizacyjny cyklu warsztatowego

 1. Cykl warsztatowy wpisuje się w realizację misji i strategii fundacji Autonomia.

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata.

Nasze motto to: „siła, odwaga, solidarność”. 

Wzmacniamy poszczególne osoby, grupy i społeczności, by każda z nich na miarę swoich możliwości współtworzyła takie społeczeństwo, które ceni sobie w założeniach i codziennej praktyce następujące wartości: równość wszystkich ludzi, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, porozumienie i pokój w relacjach między ludźmi i między państwami. Działamy by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć lub tożsamością płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, status ekonomiczny, pochodzenie etniczne, wiek, poziom umiejętności i in. 

 1. Głównym celem cyklu warsztatowego w projekcie “Queer and strong” jest wzmocnienie Osób Uczestniczących i ich zdolności do formułowania i wyrażania interesów i opinii, do współpracy z osobami i grupami oraz do inicjowania i wdrażania działań i projektów.
 2. Cele szczegółowe:

– wzmocnienie, podniesienie poczucia sprawczości i wpływu

– podniesienie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na planowanie i realizację własnych działań w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i płeć;

– stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów i budowania sieci wzajemnego wsparcia i inspiracji;

– wsparcie Osób Uczestniczących w formie tutoringu w realizacji działań (mini projektów realizowanych indywidualnie lub w małych zespołach);

 1. Cykl warsztatowy obejmować będzie łącznie 8 dni podzielonych na trzy zjazdy w terminach: 27–30 sierpnia 2020 r. (18:00 we czwartek – 15:00 w niedzielę), 24–25 października 2020 r.(10:00 w sobotę – 15:00 w niedzielę), 16–17 stycznia 2021 r.  (10:00 w sobotę – 15:00 w niedzielę). 
 2. Udział we wszystkich trzech zjazdach od początku planowanych zajęć do końca jest obowiązkowy.
 3. Ponadto 13 marca 2021 r. odbędzie się jednodniowe seminarium skierowane do osób, które mają wpływ na sytuację i prawa osób LGBTQ+. W ramach seminarium Osoby Uczestniczące będą mogły przedstawić założenia i dotychczasowy przebieg prac nad swoim działaniem szerszemu gronu odbiorczyń i odbiorców. 
 4. Do 30 maja 2021 r. mają zostać zrealizowane działania Osób Uczestniczących w projekcie (indywidualnie lub zespołowo). 
 5. Całość cyklu warsztatowego wraz z konferencją podsumowującą odbędzie się najprawdopodobniej w fundacji Autonomia (Os. Centrum C 9 w Krakowie). Przestrzeń, wraz z toaletą, jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami/chodzikami.

3. Zgłoszenie na cykl warsztatowy

 1. Ze względu na cele i założenia projektu, w ramach którego odbywa się cykl warsztatowy, mogą w nim uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie kobiety i osoby socjalizowane do roli kobiety i z doświadczeniem życia jako kobiety, które identyfikują się jako osoby nieheteronormatywne (LBTQ+). 
 2. Zgłoszenie chęci udziału w cyklu warsztatowym odbywa się poprzez przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
 3. Rekrutacja prowadzona jest online. Ankieta zgłoszeniowa znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/ankieta-qs
 4. W celu wyrównywania szans osób z różnym dostępem do internetu i sieci obiegu informacji, uzupełnione ankiety zgłoszeniowe można będzie przesyłać w terminie 29.06–15.07.2020 r.
 5. Dokonanie zgłoszenia na cykl warsztatowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminów szkolenia, określonych w §2 pkt. 2, a także deklaracją przygotowania oraz przeprowadzenia działania (indywidualnie lub zespołowo) (w terminie określonym w § 2 pkt. 4)
 6. Osoba zgłaszająca chęć udziału w cyklu warsztatowym zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Szczegółowy program zostanie przedstawiony osobom uczestniczącym w cyklu warsztatowym najpóźniej 14 dni przed terminem poszczególnych etapów szkolenia.
 7. Liczba miejsc na cyklu warsztatowym jest ograniczona (14 os.). Przesłanie ankiety zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na cykl warsztatowy. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, Organizatorki dokonają wyboru Osób Uczestniczących w oparciu o: pomysł na działanie, kolejność zgłoszeń, kryteria zapewniające różnorodność w grupie zakwalifikowanej do udziału w cyklu.
 8. Informacja o kwalifikacji na cykl warsztatowy zostanie przesłana do 24 lipca 2020 r. na adres mailowy podany w ankiecie zgłoszeniowej.

4. Uczestnictwo w cyklu warsztatowym

 1. Organizatorkom projektu zależy na tym, aby wydarzenie było dostępne, dlatego też w przypadku konieczności wsparcia w formie tłumaczenia na PJM, podstawowej asystentury itp. prosimy o zaznaczenie tego w ankiecie zgłoszeniowej;
 2. Udział we wszystkich częściach cyklu warsztatowym jest bezpłatny. 
 3. W trakcie każdego dnia warsztatów Organizatorki zapewniają przestrzeń na zajęcia, materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską, poczęstunek oraz w razie potrzeby dodatkowe wsparcie dla Osób Uczestniczących (patrz: §4 pkt. 1).
 4. Organizatorki zapewniają Osobom Uczestniczącym dodatkowe konsultacje merytoryczne/tutoring w trakcie prac nad realizacją swoich działań w wymiarze ok. 2 godzin (on-line, telefoniczne, lub w trakcie spotkań osobistych) .
 5. Osoby Uczestniczące samodzielnie organizują i pokrywają ewentualne koszty swojego dojazdu na miejsce warsztatów, wyżywienia oraz noclegu – w przypadku osób spoza Krakowa. 
 6. W przypadku, gdyby kwestie finansowe były jedynym czynnikiem uniemożliwiającym aplikowanie o udział w cyklu warsztatowym, prosimy o kontakt z Katarzyną Kotulą-Domagała, odpowiedzialną w projekcie za sprawy organizacyjne (k.kotula@autonomia.org.pl)
 7. Osoby biorące udział w cyklu warsztatowym biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
 8. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Uczestniczki podczas szkolenia zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, które będą określać dodatkowe dokumenty.

5. Rezygnacja z udziału w cyklu warsztatowym

 1. Osoba, która została zakwalifikowana może zgłosić rezygnację z udziału w cyklu warsztatowym. Prosimy jednak o informowanie nas o trudnościach w zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z planem, by – o ile to tylko możliwe – poszukać wspólnie możliwości kontynuacji uczestnictwa.
 2. W tych sprawach prosimy o kontakt mailowy – przesyłając do Marty Kubisiak, koordynatorki projektu, pismo informujące o trudnościach w kontynuacji uczestnictwa lub rezygnacji z nich, na adres: m.kubisiak@autonomia.org.pl.

6. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych 

 1. Osoby biorące udział w projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 w Krakowie w celach związanych z realizacją projektu “Queer and Strong”  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Autonomia z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 w Krakowie. Dane są podawane dobrowolnie. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dokonania zmiany, sprostowania lub usunięcia swoich danych, przeniesienia do innego administratora oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak przewiduje to obowiązujące prawo.

7. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych zasadach, w tym programie cyklu, miejscu jego realizacji lub jego odwołaniu z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania działań Autonomia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdą osobę uczestniczącą.
 2. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby cykl warsztatowy odbył się zgodnie z przedstawionymi w niniejszym dokumencie założeniami projektu oraz harmonogramem. Niemniej jednak fundacja nie odpowiada za zmiany wprowadzone w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako nagłe, nieprzewidziane okoliczności o charakterze zewnętrznym), która może spowodować, że realizacja projektu “Queer and Strong” może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. O wszelkich zmianach oraz konkretnych powodach ich wprowadzenia fundacja powiadomi Osoby Uczestniczące w przeciągu 48 godzin od zaistnienia stanu siły wyższej drogą mailową (na adresy mailowe podane w ankiecie zgłoszeniowej).
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach współpracy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!