EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Siła, odwaga, solidarność.

„Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji.”

  • Jak sprawić, by przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek było skuteczniejsze i dające siłę?
  • Co zrobić by działania związane z przeciwdziałaniem przemocy prowadziły do zmiany relacji społecznych opartych na nierównościach, uprzedzeniach, eksploatacji i przemocy?
  • W jaki sposób może być rozumienie upełnomocnienie (empowerment)?
  • Jakie są podstawowe narzędzia, z których czerpie strategia upełnomocnienia?
  • Czy i jakie istnieją przykłady wykorzystania upełnomocnienia w działaniach związanych z powstrzymywaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w Polsce?
  • Co zrobić, by edukacja była obszarem, w którym szczególne znaczenie przykłada się do zapewnienia bezpieczeństwa?

Na te i inne pytania szukałyśmy odpowiedzi w najnowszej publikacji fundacji Autonomia.

„Siła, odwaga, solidarność…” jest pierwszą w Polsce publikacją w kompleksowy sposób odnoszącą się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej ze strategii w walce z przemocą wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemocą ze względu na płeć.

Matronują i patronują publikacji: Rzecznik Praw Obywatelskich, feministyczne pismo Zadra, pismo Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”, Codziennik Feministyczny, portal ngo.pl, TOK FM Pierwsze Radio Informacyjne.

W skutecznym przeciwstawianiu się epidemii przemocy ze względu na płeć, upełnomocnienie odgrywa szczególną rolę. Służy bowiem zmianie relacji władzy między grupami dominującymi i marginalizowanymi, ujawnia systemowy charakter opresji, a przemoc wobec kobiet jest zarówno narzędziem, jak i efektem strukturalnych nierówności między kobietami a mężczyznami.

Osoby uczestniczące w procesie upełnomocnienia zarówno uzyskują, jak i odzyskują kontrolę, sprawczość, wpływ i moc, docierają do istniejących (a często zapomnianych lub niewykorzystywanych) zasobów i kompetencji.

Ważnym dla tej publikacji założeniem jest, że ludzie, w tym dziewczynki i kobiety oraz inne osoby z grup narażonych na wykluczenie, dyskryminację i przemoc myślą, lubią zmiany, na które mają wpływ, są aktywne i zaangażowane w sprawy, których sens i znaczenie dostrzegają, są gotowe podejmować decyzje, które ich dotyczą i brać za nie odpowiedzialność, uczą się przez (współ)działanie/(współ)doświadczanie, są wreszcie zdolne do (współ)działania.

Siła, odwaga i solidarność – oparty na tych trzech komponentach model działań zmierzających do upełnomocnienia kobiet i dziewcząt zaprezentowany w podręczniku – wyrasta z naszych doświadczeń, refleksji i kompetencji zdobywanych w trakcie działań Autonomii, których celem jest powstrzymanie przemocy ze względu na płeć.

Autorkami i autorami są: Czytautorki i Czytautorzy (kto to taki dowiecie się z podręcznika), socjolożki, psycholożki, politolożki, aktywistki-ekspertki. Za pomysł publikacji i redakcję merytoryczną odpowiada Agata Teutsch.

„Siła, odwaga, solidarność…” jest skierowana do wszystkich osób, które mierzą się z przestępstwem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, bez względu na to, w jakiej aktualnie są roli/funkcji/sytuacji. Szczególnie ważną grupę odbiorczyń/odbiorców podręcznika stanowią osoby zaangażowane w funkcjonowanie systemu pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, edukacji, ochrony zdrowia, „pomocy dla ofiar przemocy”, wymiaru sprawiedliwości, organizacji obywatelskich itp.

Struktura publikacji

Pierwszy rozdział publikacji poświęcony jest zarysowaniu problematyki przemocy wobec kobiet i dziewczynek i innej przemocy ze względu na płeć, a także odnoszącej się do nich terminologii.

Na rozdział drugi składają się trzy części – wszystkie poświęcone upełnomocnieniu.
W pierwszej zajmujemy się koncepcją i strategią upełnomocnienia, począwszy od fundamentalnych dla tego podejścia zasad i założeń, sposobów rozumienia, regulacji prawnych, które odnoszą się do upełnomocnienia w przeciwdziałaniu przemocy, barier w praktycznym jego wykorzystaniu, poprzez szczegółową analizę narzędzi i metod, którymi posługuje się upełnomocnienie (edukacja antydyskryminacyjna, odzyskiwanie własnych her/is/torii, edukacja emancypacyjna, budowanie kompetencji krytycznych, solidarności itd.), aż po zasady projektowania działań upełnomocniających związanych z przeciwdziałaniem przemocy, wykorzystujących to podejście (perspektywa indywidualna, grupowa, systemowa). W drugiej części przedstawiamy kilka metod, które mogą być wykorzystywane samodzielnie lub jako element szerszych projektów zorientowanych na upełnomocnienie. Najwięcej miejsca poświęcamy WenDo – metodzie budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewczynek. Znajdują się tu także informacje o Teatrze Forum, jednym z elementów Teatru Opresjonowanych Augusto Boala, edukacji antydyskryminacyjnej – w szczególności w pracy z osobami z grup narażonych na przemoc oraz zasadach pracy i podejmowania decyzji metodą konsensusu.
Kolejna część, to opisy zrealizowanych w Polsce projektów dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i/lub dziewczynek, opartych na strategii upełnomocnienia, w tym tekst dotyczący wykorzystania metody WenDo w działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Trzeci rozdział publikacji został poświęcony możliwościom włączania perspektywy antydyskryminacyjnej, w tym perspektywy płci społeczno-kulturowej do programów przeciwdziałania przemocy w placówkach edukacyjnych. Zostały tu przedstawione zarówno propozycje kompleksowych polityk i rozwiązań, które mogą zostać zaadaptowane i wdrożone przez konkretne placówki edukacyjne, jak i refleksje odnoszące się do doświadczeń związanych z próbami wdrażania rozwiązań antydyskryminacyjnych w szkołach. Publikujemy także rekomendacje dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji dla systemu edukacji.

Co zrobić żeby otrzymać publikację?

Zamów bezpłatny egzemplarz wypełniając formularz zamówienia (publikacje@autonomia.org.pl)

Pobierz bezpłatnie – link pod okładką obok.

W każdym egzemplarzu, na zakładce znajdziesz informację na temat tego jak możesz regularnie i incydentalnie wspierać działania na rzecz równości, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa.

Będziemy wdzięczne za wszelkie komentarze, recenzje i uwagi do publikacji. Czekamy na wasze maile: fundacja@autonomia.org.pl.

Publikacja powstała w ramach projektu, którego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu członkiń zespołu z Autonomii: Magdzie Koronie, Oli Migalskiej, Agnieszce Molińskiej, Zofii Noworól, Agacie Teutsch, osobom z organizacji partnerskich: Alinie Kuli i Annie Chęć z Fundacji Pozytywnych Zmian, Katarzynie Żeglickiej i Izabeli Grzesik ze Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, Annie Lipowskiej – Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, a także Katarzynie Sekutowicz, Agnieszce Zarzyckiej i współtrenerkom Akademii Treningu WenDo – Ewie Rutkowskiej i Katarzynie Starowicz.

Podręcznik został opracowany i wydany w ramach projektów fundacji Autonomia: „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”, „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” oraz „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć” finansowanych ze środków: Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji Network of East-West Women z Nowego Jorku.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Treść | Menu | Przyciski
Click to listen highlighted text!