Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter Autonomii!

Klikając poniższy przycisk,
wyrażam zgodę na zapisy polityki prywatności.

EN | audio
Empowerment education of girls and young women, through educating youth educators and creating girls center (Erasmus Plus)

Autonomia, w międzynarodowym partnerstwie ze Stowarzyszeniem Garance ASBL z Brukseli I Autonomes Frauenzentrum e.V. z Poczdamu otrzymała dofinansowanie z programu Erasmus Plus na realizację projektu pt „Empowerment education of girls and young women, through educating youth educators and creating girls center”.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021.
Naszym głównym celem jest wspieranie budowania społeczeństw opartych na równości i równych szansach dla dziewcząt i młodych kobiet m.in. dzięki działaniom mającym na celu ich upełnomocnienie (empowerment) a przez to umożliwienie im odgrywania bardziej aktywnej roli w społeczeństwie.

W ramach projektu planujemy wesprzeć rozwój „Dziewczyńskich Centrów Mocy” . Chcemy, dzięki współpracy z Partnerkami, wypracować trwały a jednocześnie adaptowalny do różnych warunków system wzmacniania pozycji dziewcząt i młodych kobiet w Polsce, Brandenburgii i Belgii, poprzez opracowanie „modelu funkcjonowania centrów empowermentowych dla dziewcząt, obejmującego
zarówno aspekty logistyczne jak i merytoryczne, który można będzie wdrażać i multiplikować w wielu mniejszych i większych miastach europejskich.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:
– opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie modelu operacyjnego dla ośrodków upełnomocnienia (empowerment) dziewcząt, które będą zdolne do zaadoptowania w różnych warunkach i z uwzględnieniem potrzeb i możliwości różnych grup docelowych – dziewcząt z grup
mniejszościowych, doświadczających wykluczenia i dyskryminacji lub innych barier społecznych
– tworzenie, testowanie i promowanie innowacyjnych, włączających i uwzględniających różne
podejścia pedagogiczne i metody upełnomocnienia/wzmocnienia narzędzi edukacyjnych dla dziewcząt i młodych kobiet, w oparciu o dobre praktyki z 3 krajów,
– rozwijanie niezbędnych kompetencji wśród osób zajmujących się edukacją (edukatorów/ek, trenerek/ów, nauczyciele/i) i innych osób pracujących z młodzieżą oraz wyposażenie ich w narzędzia do pracy nad upełnomocnieniem/ wzmocnieniem pozycji dziewcząt z różnorodnych grup, poprzez opracowanie modelu kompetencji, tworzenie i testowanie programu szkoleniowego dla osób pracujących z młodzieżą i edukatorów/ek.

Perspektywy naszych Partnerek obejmują pracę z różnorodnymi grupami pod względem pochodzenia, statusu obywatelskiego (w tym uchodźczyń), narodowości, stopnia sprawności, wyznania i in. Polska wnosi do partnerstwa perspektywę pozornej jednorodności i przywiązania do
tradycyjnych norm społecznych, doświadczenie postkomunistyczne i związane z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Działania w ramach projektu obejmą:

I. Opracowanie tzw. rezultatów intelektualnych:
1) Model operacyjny dla ośrodków empowermentu dla dziewcząt w celu stworzenia trwałego, multiplikowanego modelu dla innych podmiotów i miast w Europie,
2) Metodologia edukacji empowermentowej ze scenariuszami działań dla młodych dziewcząt i kobiet (13–22),
3) Model kompetencyjny i program szkoleniowy dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym zajmujących się edukacją,
4) Opracowanie zaleceń i standardów dot. ww. modeli, metodologii pomiaru ich skuteczności oraz rozwiązań legislacyjnych i polityk, sprzyjających powstawaniu miejsc podobnych do „Dziewczyńskich Centrów Mocy.

II. Działania edukacyjne:

1) Szkolenie dla trenerek samoobrony w zakresie wykorzystania metod do pracy empowermentowej z dziewczynkami,
2) Mieszana mobilność inicjująca prace nad rezultatami pracy intelektualnej w pkt. 3 i finalizująca prace nad rezultatem nr 2,
3) Szkolenie dla osób zajmujących się edukacją i pracujących z młodzieżą w zakresie uwzględniania perspektywy intersekcjonalnej do działań empowermentowych

III. Działania pilotażowe i zarządcze.

IV. Multiplikacja i upowszechnianie:
1) lokalne seminaria dla osób zajmujących się edukacją i pracujących z młodzieżą,
2) konferencje podsumowujące.
Projekt obejmie 3 organizacje partnerskie, z 3 Polski, Niemiec i Belgii, 3 komitety doradcze, 12 trenerek objętych szkoleniami międzynarodowymi i 60 – krajowymi oraz około 1000 młodych dziewcząt i kobiet w wieku 13–22 lat należących do grup mniejszościowych, narażonych na dyskryminację i wykluczenie ze względu na płeć, stopień sprawności, tradycje kulturowe, religię, pochodzenie etniczne, tożsamość itp.
Interesariuszami zaangażowanymi w projekt będą decydenci i decydentki, systemy edukacji formalnej i pozaformalnej, rodziny i społeczności, w których wychowuje się dziewczęta.

English version:

Our main goal is to contribute to more inclusive societies based on equity and equal opportunities forgirls and young women by empowering them into playing more active role in the society. We plan to achieve it through development of Girls Empowerment Centers directed to girls and young women, to work sustainably, be adaptive to changes and generate above mentioned societal change.

Our aim is to create a sustainable system for empowering girls and young women in L. Poland, Brandenburg and Brussels Region by developing "Operating Model" for Girls Empowerment Centers
consisting of all aspects of its functioning from management style, communication, scope of activities, through interior design, which can be implemented and multiplied in many smaller and larger European cities.

Specific objectives:
– to develop, test and disseminate Operating Model for Girls Empowerment Centers adjusted to changing conditions and various target groups (girls from minority groups, with disabilities and social obstacles),
– to create, test and promote innovative, inclusive and adjustable for diversity pedagogical
approaches and methodologies of empowerment education for girls and young women, based on
good practices from 3 countries and innovative practices from other sectors,
– to develop necessary competences among educators, youth workers and trainers and equip themwith tools to work on girls empowerment with diverse groups, within mentioned methodologies by
development of competence model, creating and testing the training program for youth workers and educators,
– to promote high quality of empowerment education for girls and young women through thorough test, evaluation and assessment of the Operating Model for Girls Empowerment Center, educational methodologies and training program for youth workers.

The project should be conducted transitionally due to transnationality of the social problems diagnosed, but also in order to use the possibility of intercultural learning and learning from practices from 3 countries. Our partners perspectives involve working with highly multicultural target
groups, incl. issues of religion, disabilities, or refugees. Polish perspective will bring to the partnership outwardly ethnic homogeneity, post communist and tranformation experience and traditional social norms.

Project activities will embrace:

I) development of intellectual outputs:
1) Operating Model for Girls Empowerment Centers to create a sustainable, transferable model forother entities and cities in Europe,
2) Empowerment Education Methodology with scenarios for activities for young girls and women (13-22),
3) Competence Model and Training Programme for Empowerment Educators,
4) Recommendations and Standards for the Models and Methodologies measuring its effectiveness and indicating policy solutions to make proper conditions for emerging similar centers.

II) learning activities:
1) Training of trainers for self-defense methodology initiating work on IO2,
2) Blended mobility initiating work on IO3 and finalizing IO2,
3) Training of trainers introducing intersectional perspective to empowerment education,

III) pilot and management activities:
1) study visit and kick off meeting to initiate work on IO1,
2) mid term meeting to plan pilot activities at a local level and tests of all IOs,
3) evaluation meeting to measure outcomes,

IV) Multiplying events and dissemination:
1) local seminars for more trainers,
2) final conferences.

The project will embrace 3 partner organisations, 3 Stakeholders Committees, 12 trainers trained internationally and 60 locally, and about 1000 young girls and women in age of 13-22 representing
minority groups, disadvantaged conditions, (dis)abilities, cultural, religious, ethnic, gender identity etc. Stakeholders involved into the process are also decision makers at various levels, as well as formal education systems and families, communities, environments in which girls are being brought up.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Konrada Wallenroda 55/75
30-867 Kraków

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!