EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Szef(owa) nie zawsze ma rację: jak chronić swoje prawa w pracy.

W ciągu ostatnich lat wiele kobiet przyjechało do Polski po utracie pracy i domu. Nieznajomość języka, prawa, brak krewnych, na których można by polegać w razie choroby i problemów finansowych, dyskryminacja ze względu na narodowość, niestabilna sytuacja prawna i strach przed powrotem do ojczystego kraju sprawiają, że są bardzo wrażliwymi i podatnymi na wpływy pracownicami, które godzą się na każdą płacę i niepłatne nadgodziny.

Zapraszamy do rozmowy o tym, co kobiety z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym mogą zrobić, aby wzmocnić pozycję prawną na rynku pracy w Polsce, jak nawiązać kontakt z lokalnymi związkami zawodowymi i jak tworzyć sieci wsparcia w przypadku problemów w pracy. Poruszymy również kwestie związane z pracą kobiet: molestowanie, dyskryminacja ekonomiczna ze względu na płeć.

 

Prelegentki:

  • Valeria Khotina, uczestniczka Białoruskiej Grupy Anarchistek w Warszawie
  • Ruslana Poberezhnik – przewodnicząca komisji związku zawodowego pracownic i pracowników domowych w Polsce Inicjatywy Pracowniczej. Koordynatorka do spraw migracji w komisji Krajowej ogólnopolskich związków zawodowych  Inicjatywy Pracowniczej.

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana broszura “Pierwsze kroki na rynku pracy w Polsce” oraz strona internetowa, na której można zgłaszać uwagi na temat nieuczciwych pracodawców.

Spotkanie jest bezpłatne, obowiązują zapisy.

 

RU Начальник не всегда прав: как отстоять свои права на работе?

На протяжении нескольких последних лет в Польшу приехало много женщин, потерявших работу и дом. Незнание языка, законов, отсутствие близких, на которых можно положиться в случае болезни и материальных проблем, дискриминация по национальности, нестабильное правовое положение и страх перед возвращением в родную страну делают их очень уязвимыми и податливыми работницами, согласными на любые зарплаты и неоплачиваемые переработки.

Приглашаем вас поговорить о том, что женщины с опытом мигранции и беженства могут сделать, чтобы укрепить свое правовое положение на рынке труда в Польше, наладить связь с местными профсоюзами, создавать сети поддержки в случае проблем на работе. Также затронем особенности женского труда: разрыв в зарплатах, домогательства, экономическая дискриминация по гендерному признаку.

Спикерки:
Валерия Хотина, участница Группы беларусских анархисто:к в Варшаве
Руслана Побережник, председательница комитета домашних работни:ц, координаторка по вопросам миграции в национальном комитете профсоюза Inicjatywa Pracownicza

На мероприятии будет презентована брошюра “Первые шаги на рынке труда в Польше” и сайт для отзывов о недобросовестных работодателях.

Мероприятие бесплатно, необходимо зарегистрироваться. 

UA Багато хто з нас приїхав до Польщі, втративши роботу і дім. Незнання мови, законів, відсутність близьких, на яких можна покластися в разі хвороби та матеріальних проблем, дискримінація за національністю, нестабільне правове становище та страх перед поверненням до рідної країни робить із нас дуже вразливих і податливих працівниць, згідних на будь-які зарплати та неоплачувані переробітки.

Запрошуємо вас поговорити про те, що ми, жінки з досвідом міграції та біженства, можемо зробити, щоб зміцнити своє правове становище на ринку праці в Польщі, як налагодити зв’язок з місцевими профспілками і як створювати мережі підтримки в разі проблем на роботі. Також торкнемося особливостей жіночої праці: розрив у зарплатах, домагання, економічна дискримінація за гендерною ознакою. 

Спікерки:

  • Валерія Хотіна, учасниця Групи білоруських анархісток у Варшаві
  • Руслана Побережник, голова комітету домашніх працівників, координаторка з питань міграції в національному комітеті профспілки Inicjatywa Pracownicza

На зустрічі буде презентовано брошуру “Перші кроки на ринку праці в Польщі” та сайт для відгуків про недобросовісних роботодавців.

BY Многія з нас прыехалі ў Польшчу, страціўшы працу і дом. Няведанне мовы, законаў, адсутнасць блізкіх, на якіх можна пакласціся ў выпадку хваробы і матэрыяльных праблем, дыскрымінацыя па нацыянальнасці, нестабільнае прававое становішча і страх перад вяртаннем у родную краіну робіць з нас вельмі уразлівых і падатлівых работніц, згодных на любыя заробкі і неаплатныя перапрацоўкі. 

Запрашаем Вас пагаварыць пра тое, што мы, жанчыны з вопытам міграцыі і бежанства, можам зрабіць, каб умацаваць сваё прававое становішча на рынку працы ў Польшчы, як наладзіць сувязь з мясцовымі прафсаюзамі і як ствараць сеткі падтрымкі ў выпадку праблем на працы. Таксама закранем асаблівасці жаночай працы: разрыў у заробках, дамаганні, эканамічная дыскрымінацыя па гендэрнай прыкмеце.

Спікеркі:

  • Валерыя Хоціна, удзельніца групы беларускіх анархіста:к ў Варшаве
  • Руслана Побережник, старшыня камітэта хатніх работни: ц, каардынатарка па пытаннях міграцыі ў Нацыянальным камітэце прафсаюза Inicjatywa Pracownicza
На сустрэчы будзе прэзентаваная брашура “Першыя крокі на рынку працы ў Польшчы” і сайт для водгукаў аб нядобрасумленных працадаўцах.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!