EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Solidarność i siostrzeństwo ponad granicami – zapraszamy 9 marca na spotkanie w Autonomii

9 marca o godz 18:30
Dzień Praw Kobiet w Autonomii  [UKR, RU poniżej]

 Solidarność i siostrzeństwo ponad granicami

Rok wojny w Ukrainie, ponad dwa lata po rewolucji białoruskiej, niekończący się kryzys uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej.
Feminizm przeżywa zmiany, szuka nowych punktów zaczepnych, solidaryzuje się i wymyśla nowe odpowiedzi na pytania związane z opresją,
dyskryminacją i przemocą ze względu na płeć.

9 marca 2023 r. o godzinie 18.30 w siedzibie Autonomii na spotkaniu w gronie aktywistek z różnych stron chcemy porozmawiać o feministycznej odporności i zdolności do solidarnego przeciwstawiania się patriarchatowi, o współczesnych wyzwaniach, nowych problemach, a także o naszej solidarności i wsparciu, bez których nie byłoby siostrzeństwa i bezustannej walki z przemocą.

Spotkanie moderować będzie Inga Hajdarowicz – socjolożka, aktywistka, w swoich badaniach i działalności podejmuje tematy demokracji partycypacyjnej, inicjatyw oddolnych i ruchów feministycznych i migracji.
Od 5 lat współpracuje z syryjskimi inicjatywami feministycznymi w Libanie, na jej podstawie, w ramach doktoratu, próbuje opisać oddolne strategie wsparcia uchodźczyń.

Naszymi gościniami będą:
>> Nastia Podorożnia – dziennikara, pomysłodawczyni inicjatywy “Martynka”.
>> Olga Łaniewska – prezeska Autonomii, feministka, certyfikowana trenerka WenDo i antydyskryminacyjna. Współpracuje z białoruskimi i ukraińskimi feministycznymi organizacjami.
Do momentu wymuszonej politycznej emigracji z Białorusi przez 5 lat mieszkała w białoruskim Mińsku i działała na rzecz zwalczania przemocy ze względu na płeć.
>> Nasta Bazar – aktywistka feministyczna i queerowa, pochodzi z Białorusi obecnie mieszka w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie tłumaczone na język ukraiński.
Adres: Os. Centrum C9, 31-931 Kraków.

[UKR] День прав жінок в Автономії
Солідарність і сестринство поза кордонами
9 березня о 18:30, Kraków, Osiedle Centrum C9

Рік війни в Україні, понад два роки після білоруської революції,
нескінченна криза біженців на польсько-білоруському кордоні. Фемінізм переживає зміни, шукає нові спільні точки зіткнення,солідаризується і вигадує нові відповіді на питання щодо пригноблення, дискримінації та гендерного насильства.

9 березня в офісі Автономії на зустрічі активісток з різних країн ми хочемо поговорити про феміністичну стійкість та здатність до солідарного протистояння патріархату, про сучасні виклики, нові проблеми, а також про нашу солідарність та підтримку, без якої не було б сестринства і не було б невпинної боротьби проти насильства.

 • Модераторка:
  Інга Гайдарович – соціологиня, активістка, у своїх дослідженнях та діяльності займається темами партисипативної демократії, низових ініціатив, феміністичних рухів та міграції. Протягом останніх 5 років вона працює з сирійськими феміністичними ініціативами в Лівані і, в рамках своєї докторської дисертації, намагається описати низові стратегії підтримки жінок-біженок.
 • Спікерки:
  Настя Подорожня – журналістка, авторка ініціативи Мартинка.
  Ольга Ланевська – очолює фонд Автономія, феміністка, сертифікована тренерка WenDo та з питань антидискримінації. Співпрацює з білоруськими та українськими феміністичними організаціями. До вимушеної політичної еміграції з Білорусі 5 років жила в білоруському Мінську і займалася боротьбою з гендерним насильством.
  Наста Базар – феміністка та квір-активістка, родом з Білорусі, зараз живе у Кракові.

Зустріч відбудеться польською мовою з перекладом на українську.

[RU] День прав женщин в Автономии
Солидарность и сестринство вне границ
9 марта в 18:30
Os. Centrum C9, 31-931 Kraków.

Год войны в Украине, более двух лет после беларуской революции, бесконечный кризис беженцев на польско-беларуской границе. Феминизм переживает перемены, ищет новые точки соприкосновения, солидаризируется и находит новые ответы на вопросы в отношении угнетения, дискриминации и гендерного насилия.

9 марта в офисе Автономии, на встрече активисток из разных стран, мы хотим поговорить о феминистской стойкости и способности солидарно противостоять патриархату, о современных вызовах, новых проблемах, а также о нашей солидарности и поддержке, без которой не было бы ни сестринства, ни непрерывной борьбы против насилия.

 • Модераторка:
  Инга Хайдарович – социологиня, активистка, в своих исследованиях и деятельности занимается темами партисипативной демократии, низовых инициатив, феминистских движений и миграции. Последние 5 лет она работает с сирийскими феминистскими инициативами в Ливане и, в рамках своей докторской диссертации, стремится описать низовые стратегии поддержки женщин-беженок.
 • Спикерки:
  Настя Подорожня – журналистка, авторка инициативы Мартынка.
  Ольга Ланевская – возглавляет фонд Автономия, феминистка,
  сертифицированная тренерка по WenDo и по антидискриминации. Сотрудничает с беларускими и украинскими феминистскими организациями. До своей вынужденной политической эмиграции из Беларуси 5 лет жила в беларуском Минске и занималась борьбой с гендерным насилием.
  Наста Базар – феминистка и квир-активистка, родом из Беларуси, в
  настоящее время живет в Кракове.

Встреча будет проходить на польском языке с переводом на украинский.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!