EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Seminarium on-line: Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i krajach udzielających schronienia

English below
Український незабаром
Zaproszenie w Polskim Języku Migowym <<kliknij

W ramach 31. kampanii “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”
fundacja Autonomia
w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa oraz Przedstawicielstwem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce
zaprasza na seminarium on-line:
“Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i krajach udzielających schronienia”

Data: 8 grudnia 2022
Godzina: 9:00 – 13:00
Platforma zoom

Kobiety stanowią 96% dorosłych osób poszukujących w Polsce schronienia po 24 lutego 2022. Czas wojny i działań zbrojnych to czas ogromnego zagrożenia przemocą ze względu na płeć wobec kobiet* i dziewczynek* oraz osób z grup mniejszościowych.
Po ponad 250 dniach od interwencji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie, zapraszamy ekspertki/ów, decydentki/ów, pracownice/ków pierwszego kontaktu, udzielające wsparcia m.in. prawnego, psychologicznego oraz wolontariuszki/y i inne zainteresowane osoby, do spotkania, na którym wymienimy się wiedzą i dotychczasowymi doświadczeniami, także w zakresie współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w odniesieniu do zapobiegania i reagowania na przemoc wobec kobiet* w czasach konfliktów zbrojnych.
Seminarium będzie okazją do poznania problemów, dobrych praktyk i rekomendacji. Chcemy także zastanowić się nad możliwościami zwiększenia wpływu lokalnych organizacji specjalistycznych na międzynarodowe i krajowe strategie i działania w obszarze bezpieczeństwa i działań humanitarnych.

Organizując seminarium niemal w przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka chcemy podkreślić, że zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, nie tylko w trakcie konfliktów zbrojnych, to kwestia ochrony podstawowych praw człowieka i globalnego bezpieczeństwa.

Potrzebujemy nie tylko działań interwencyjnych, ale także prewencyjnych oraz skuteczniejszego transferu wiedzy i doświadczeń z organizacji specjalistycznych i uwzględniania ich w międzynarodowych strategiach bezpieczeństwa i działaniach humanitarnych. Potrzebujemy nowych strategii bezpieczeństwa.

Seminarium będzie dostępne dla osób posługujących się językami: polskim, ukraińskim, angielskim oraz Polskim Językiem Migowym.
Liczba miejsc ograniczona.

Zapisz się na seminarium  >>Zgłoszenia poprzez formularz<<

PROGRAM SEMINARIUM (zastrzegamy możliwość zmian w programie)

9:00 – 9:15  Otwarcie seminarium Alina Kula, członkini zarządu fundacji Autonomia, koordynatorka projektu “Silne, odważne, solidarne Dziewczyny się bronią!”

9:15 – 9:30  Ani jednego bezpiecznego miejsca – prezentacja wyników badań dotyczących ryzyka przemocy, handlu ludźmi i eksploatacji w sytuacji uchodźczyń z Ukrainy. Małgorzata Kot, członkini zespołu badawczego projektu SEREDA CEE

9:30 – 10:15  Przemoc wobec kobiet na terenach objętych działaniami wojennymi i działania inicjatyw specjalizujących się w zapobieganiu i reagowaniu na przemoc ze względu na płeć.
Zaproszone gościnie: Marta Chumalo – Women’s Perspectives Lviv, Maryna Legenka – La Strada UA, Nina Gajevska – Autonomia.

10:15 – 11:15  Reakcja organizacji działajacych w Polsce – zapobieganie i łagodzenie skutków przemocy wobec uchodźczyń.
Zaproszone gościnie: Jolanta Gawęda – Feminoteka, Ula Nowakowska – Centrum Praw Kobiet, Agata Teutsch i Olga Łaniewska – fundacja Autonomia),  Aleksandra Magryta – Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

11:15 – 11:25 Przerwa

11:25 – 12:00  Narzędziownik – zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w czasie wojny i w warunkach powojennych. Doświadczenia i rekomendacje organizacji działających na rzecz kobiet. Gorica Ivić and Inessa Adilkhanyan – authors of the Toolkit.

12:00 – 12:45  From safety to security – jak zwiększyć wpływ organizacji działających na rzecz praw kobiet (women’s rights) na strategie i działania organizacji międzynarodowych i państw odnoszące się do bezpieczeństwa (security).
Zaproszone gościnie: Amy Greenbank – specjalistka w zakresie GBV i bezpieczeństwa kobiet, Abigail Booth – Kvinna till Kvinna (TBC),  Tai Sayarath- GBV Officer – UNHCR.

12:45 – 13:00 Co dalej – plany na przyszłość i zamknięcie seminarium.

Działania Autonomii w ramach Kampanii 16 Dni w roku 2022 realizowane są dzięki wsparciu, CARE, WAVE i Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

——————————————————————-

Autonomy Foundation, in partnership with Kraków City Hall and the representatives of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR in Poland invites you to the interactive webinar, as the part of 31st campaign „16 Days of Activism Against Gender-Based Violence”.

“Preventing and reacting to gender-based violence in countries with ongoing military conflicts and countries providing shelter”.

The webinar will take place on 8th December, 9:00 – 13:00.

***

Since 24th July 2022, women have comprised 96% of people seeking shelter in Poland. The time of war and military actions is when women, girls and the people representing minority groups are extremely threatened by gender-based violence.
After over 250 days of Russian military intervention against Ukraine, we invite the experts, the policy-makers, the first-contact workers providing e.g. legal or psychological support, the volunteers and other people interested in the subject to our meeting.
Our goals are to share knowledge and experience, in terms of cooperation at local, national and international levels, with regard to preventing and responding to violence against women* in times of military conflicts.
The webinar will provide an opportunity to learn about problems, good practices and recommendations. We also want to consider ways to increase the influence of local specialized organizations on international and national security and humanitarian strategies and actions.

By holding the weminar almost on the eve of International Human Rights Day, we want to emphasize that preventing and countering gender-based violence, not only during armed conflict, is a matter of protecting basic human rights and global security.

We need not only interventions, but also preventive actions and more effective transfer of knowledge and experience from the specialized organizations. We need their inclusion in international security strategies and humanitarian efforts. We need new security strategies.

The webinar will be available for people speaking Polish, Ukrainian, English and Polish Sign Language. The number of places is limited.
Register by this form.

THE WEBINAR PROGRAM
“Preventing and reacting to gender-based violence in countries with ongoing military conflicts and countries providing shelter”.

(possible changes)

9:00 – 9:15
Webinar opening
Speaker: Alina Kula, the member of Autonomy Foundation board, the coordinator of the project “Strong, Brave and Solidary Girls Defend Themselves!”

9:15 – 9:30
Not one single, safe place – the presentation of research results on the risk of violence, human trafficking and exploitation in the situations of the women refugees from Ukraine.
Speaker: Małgorzata Kot, the member of the research team of SEREDA CEE project

9:30 – 10:15
Violence against women in war zones and the activities of initiatives specializing in preventing and responding to gender-based violence.
Speakers: Marta Chumalo – Women’s Perspectives Lviv (TBC), Maryna Legenka – La Strada UA , Nina Gajevska – Autonomy Foundation.

10:15 – 11:15
Response of organizations operating in Poland – prevention and mitigation of violence against refugee women
Speakers: Jolanta Gawęda – Feminoteka Foundation, Ula Nowakowska – Women Rights Centre (TBC), Agata Teutsch i Olga Łaniewska – Autonomy Foundation, Aleksandra Magryta – Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

11:15 – 11:25  A break

11:25 – 12:00
Toolkit – preventing and responding to gender-based violence during the war and in post-war settings. Experiences and recommendations women’s NGO.
Speakers: Gorica Ivić and Inessa Adilkhanyan – authors of the Toolkit.

12:00 – 12:45
From safety to security – how to increase the impact of women’s rights organizations on the strategies and actions of international organizations and states relating to security.
Speakers: Amy Greenbank – GBV and women’s security specialist, Abigail Booth – Kvinna till Kvinna (TBC),   Tai Sayarath- GBV Officer – UNHCR.

12:45 – 13:00
What next? Future plans and closing the webinar.
————————————————————————-

У рамках 31-ї акції «16 днів проти насильства за ґендерною ознакою» фонд «Автономія» у партнерстві з мерією міста Кракова та Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Польщі запрошує на он-лайн семінар
8 грудня 2022 р
9:00 – 13:00

«Запобігання гендерному насильству та реагування на нього в країнах, які постраждали від військових дій, та в країнах, що надають прихисток».
Жінки складають 96% дорослих, які шукають прихисток в Польщі після 24 лютого 2022 року. Час війни та військових дій є часом величезної загрози гендерного насильства над жінками* і дівчатами* та представниками меншин.
Після більш ніж 250 днів від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну ми запрошуємо експертів/експерток, осіб, які приймають рішення, працівників/працівниць першого контакту, що надають, серед іншого, юридичну та психологічну підтримку, а також волонтерів/волонтерок та інших зацікавлених осіб, на зустріч, де ми обміняємося знаннями та попереднім досвідом, в тому числі у сфері співпраці на місцевому, національному та міжнародному рівнях, щодо запобігання та реагування на насильство над жінками* під час збройних конфліктів.

Семінар стане нагодою дізнатися про проблеми, добрі практики та рекомендації. Ми також хочемо розглянути можливості посилення впливу місцевих спеціалізованих організацій на міжнародні та національні стратегії та діяльність у сфері безпеки та гуманітарної діяльності.

Організовуючи семінар майже напередодні Міжнародного дня прав людини, ми хочемо підкреслити, що попередження та протидія гендерному насильству, не лише під час збройних конфліктів, є питанням захисту фундаментальних прав людини та глобальної безпеки.

Нам потрібні не лише заходи втручання, а й превентивні заходи та ефективніша передача знань і досвіду від спеціалізованих організацій та їх врахування в міжнародних стратегіях безпеки та гуманітарній діяльності. Нам потрібні нові стратегії безпеки.

Семінар доступний для людей, які володіють польською, українською, англійською та польською мовою жестів.
Кількість місць обмежена.
Заявку можна відправити за допомогою форми

Програма семінару
«Запобігання гендерному насильству та реагування на нього
в країнах, які постраждали від військових дій, і в країнах, що надають прихисток»
(можливі зміни)

9:00 – 9:15
Відкриття семінару Аліна Куля, член правління фонду «Автономія», координатор проєкту «Сильні, сміливі, солідарні. Дівчата захищаються!»

9:15 – 9:30
Жодного безпечного місця – презентація результатів дослідження ризиків насильства, торгівлі людьми та експлуатації в ситуації біженок з України.
Малґожата Кот, член дослідницької групи проєкту SEREDA CEE

9:30 – 10:15
Насильство над жінками у зонах бойових дій та ініціативи, що спеціалізуються на запобіганні та реагуванні на гендерне насильство.
Запрошені гості: Марта Чумало – Women’s Perspectives Lviv (уточнюється), Катерина Черепаха – La Strada UA (уточнюється), Ніна Гаєвська – Автономія)

10:15 – 11:15
Реакція організацій, що діють у Польщі, – запобігання та пом’якшення наслідків насильства над біженками.
Запрошені гості: Йоланта Ґавенда – Фемінотека, Катажина Кашуба – Центр прав жінок (уточнюється), Агата Тойч та Ольга Ланєвська – Фонд “Автономія”),  ФОНД ПІДТРИМКИ ЖІНОК ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї Aleksandra Magryta – Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

11:15 – 11:25  Перерва

11:25 – 12:00
Інструментарій – запобігання та реагування на гендерне насильство у воєнний та післявоєнний час. Досвід і рекомендації організацій, що працюють для жінок.
Горіца Івіч та Інесса Адільханян – авторки Посібника.

12:00 – 12:45
From safety to security – як збільшити вплив жіночих правозахисних організацій на стратегії та діяльність міжнародних організацій і країн, пов’язаних із безпекою (security).
Запрошені гості: Емі Грінбенк – спеціальстка з гендерного насильства та безпеки жінок, Abigail Booth – Kvinna till Kvinna (уточнюється), Тай Саярат – УВКБ ООН .

12:45 – 13:00
Що далі – плани на майбутнє та закриття семінару

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!