EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Poszukujemy Dyrektorki/a operacyjnej/go fundacji!
poszukujemy dyrektorki/a operacyjne/go

Fundacja Autonomia z Krakowa zatrudni osobę na stanowisko dyrektorki operacyjnej/dyrektora operacyjnego .

Zapraszamy do ważnej i stabilnej pracy w zaangażowanym zespole.

Fundacja Autonomia została założona w 2007 roku i jest jedną z kluczowych organizacji działających w obszarze praw kobiet* i dziewczynek* oraz zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Nasze podstawowe strategie to: empowerment, prewencja pierwotna, edukacja emancypacyjna i antydyskryminacyjna.

W związku z dynamicznym rozwojem i w efekcie kompleksowego procesu dotyczącego zmian strukturalnych w fundacji, poszukujemy osoby zainteresowanej współtworzeniem organizacji, na stanowisko dyrektor/ka operacyjny/a.

Autonomia działa, by każda dziewczynka* i kobieta* była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem w innymi wpływać na kształt świata. Od 15 lat nieprzerwanie wzmacniamy kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców, osoby niebinarne i społeczności, by aktywnie współtworzyły i współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę pokoju i porozumienia. Społeczeństwo zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji.

Poszukujemy osoby, która podziela naszą misję i wartości.

Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zarządzanie operacyjne fundacją, w szczególności:

 1. Wzmacnianie i rozwijanie fundacji we współpracy z zarządem i radą fundacji  oraz dyrektorkami programowymi:
  – przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji strategicznych i bieżących
  – stworzenie/aktualizacja i wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych fundacji
  – analiza i planowanie krótko- i długoterminowe: ustalanie celów i rezultatów
  – planowanie i zatwierdzanie budżetów
  – nadzór nad wdrażaniem projektów i działań poszczególnych działów
  – monitorowanie stopnia realizacji celów i osiągania rezultatów poszczególnych działów
  – opracowywanie i monitorowanie sprawozdań i raportów
  – podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych
  – dbanie o bezpieczeństwo prawne i organizacyjne fundacji – tworzenie/aktualizacja polityk i procedur, wypełnianie zobowiązań
 2. Zarządzanie pracą zespołu fundacji:
  – monitorowanie realizacji zadań i nadzór nad wykonywaną pracą
  – wspieranie osób pracujących w realizacji powierzonych im zadań
  – dbanie o możliwie efektywne i partycypacyjne procesy decyzyjne
  – zarządzanie komunikacją i obiegiem informacji w zespole
  – tworzenie przyjaznego środowiska pracy, m.in w oparciu o zasady dostępności i niedyskryminacji; dbanie o dobre relacje w zespole, ewaluacja pracownicza
  – wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących
  – rekrutowanie i zatrudnianie
  – planowanie i aktualizacja struktury wynagrodzeń
 3. Utrzymywanie płynności finansowej fundacji:
  – pozyskiwanie środków/pieniędzy na działalność fundacji (darczyńcy indywidualni, odpłatna działalność statutowa, darczyńcy instytucjonalni, granty) przy wsparciu osób z zespołu (w szczególności dyrektorek programowych i osoby odpowiedzialnej za zarządzanie finansami) oraz zarządu
  – budowanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami
 4. Budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami, otoczeniem fundacji, czuwanie nad komunikacją zewnętrzną we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną i zarządem

Szukamy osoby, która:
– podziela wartości i wierzy w misję fundacji
– posiada kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu
– doprowadza przedsięwzięcia do zaplanowanego finału
– potrafi podejmować decyzje uwzględniając udział osób, których dotyczą
– potrafi wspierać potencjał osób pracujących i budować ich współodpowiedzialność
– potrafi łączyć cele strategiczne organizacji z pracowniczymi
– dobrze się czuje w analizie i planowaniu
– w odpowiedzi na wyzwania dąży do znalezienia rozwiązań
– jest dobrą organizatorką
– działa w oparciu o zaufanie
– Ma wysoki poziom rezyliencji
– potrafi organizować swój czas w taki sposób, by móc realizować zadania i dbać o regenerację
– jest nastawiona na rozwój własny, zespołu i organizacji
– ma doświadczenie w używaniu takich narzędzi jak ewaluacja i superwizja pracy w zespole
– posiada wysokie kompetencje interpersonalne
– zna angielski w mowie i piśmie w stopniu co najmniej B2 (pozwalającym na pracę w tym języku), mile widziana znajomość rosyjskiego/ukraińskiego
– swobodnie czuje się w kontakcie z mediami
– może pracować w biurze fundacji w Krakowie i jednocześnie ma możliwości pracy poza Krakowem w sytuacjach reprezentowania fundacji itp.
– obsługuje podstawy pakietu MS Office, internetowe platformy do spotkań, media społecznościowe.

Dodatkowo, dążąc do realizacji polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji szczególnie zapraszamy osoby z grup mniejszościowych.

Oferujemy:
– Pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na polu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec dziewczynek* i kobiet* a także ze względu na współwystępujące przesłanki.
– Pracę w różnorodnym i zgranym zespole.
– Wymiar czasu pracy: cały etat (lub B2B), nienormowany czas pracy.
Wynagrodzenie w przedziale 8000-9000,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat w zależności od rodzaju umowy (umowa o pracę/umowa zlecenie/kontrakt B2B) i doświadczenia; pierwsze 3 miesiące – zatrudnienie na okres próbny.
– Możliwość realizacji zadań w trybie hybrydowym w proporcji ok. 70% – praca w biurze / 30% poza biurem.
– Pracę w biurze dostępnym dla osób poruszających się na wózkach.
– Służbowy komputer i telefon.
– Pracę w opraciu o standardy antydyskryminacyjnej i antymobbingowe ujęte m.in. w takich dokumentach wewnętrznych jak m.in. oświadczenie o dostępności: https://autonomia.org.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/, polityka prywatności https://autonomia.org.pl/polityka-prywatnosci/, procedura rozwiązywania konfliktów: https://autonomia.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/2021_11_12_Procedura-rozwiazywania-konfliktow_propozycja_Autonomia.docx.pdf, wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna  i antymobbingowa https://autonomia.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/2021_11_12_uchwala_zarzadu_polityka_antydyskryminacyjna_antymobb.pdf.
– Ogromne możliwości rozwijania swoich kompetencji i nawiązywania kontaktów, także międzynarodowych.
– Możliwość korzystania z już istniejących form rozwojowych i regeneracyjnych.
– Możliwość podjęcia pracy od 1.09.2022 (pierwsze 3 miesiące – okres próbny).

REKRUTACJA

Harmonogram:

 • Nabór aplikacji: 15.07 – 15.08.2022
 • Rozmowy z wybranymi osobami aplikującymi (online lub w biurze fundacji): po 17.08.
 • Informacja o wynikach rekrutacji do 30.08.2022

 

Dokumenty

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (maksymalnie 5000 znaków), w którym znajdą się m.in. takie informacje:

 • Dlaczego/jaka jest Twoja motywacja do objęcia w tym momencie stanowiska dyrektorki/a operacyjnego/ej? Dlaczego to stanowisko, dlaczego teraz?
 • Opisz swój styl zarządzania.
 • Opisz doświadczenie/konkretny osobisty przykład znalezienia rozwiązania dla wyzwania zw. z zarządzaniem projektami i zespołami.
 • Twoje trzy najważniejsze atuty w kontekście tej pracy.
 • Mile widziane rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

 

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: autonomiafundacja@gmail.com, niestety z przyczyn technicznych zupełnie niezależnych od fundacji adres  fundacja@autonomia.org.pl jest nieaktywny od 8 sierpnia do odwołania, w tytule: aplikacja na stanowisko dyrektorki/ra operacyjnej/go.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!