EN | audio
30. światowa kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – rusza
logoty kampanii - fioletowy okrąg z żółtym, przecinającym go promieniem i napisem Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.

 

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

 

Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając, że lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście.

 

W 2021 roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, w tym roku kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.” Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa. W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znależć tu: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

 

W 2021 r., Kampania będzie także kontynuować działania mające na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć (GBV) w świecie pracy, koncentrując się na związku między przemocą domową a światem pracy, opierając się na określonych normach prawnych w Konwencji MOP nr 190 (C190) oraz działaniach przedstawionych w Zaleceniu 206 (R206).

 

COVID-19 postawił przed nami nowe wyzwania, które wymagają indywidualnych i zbiorowych rozwiązań. Kontynuujmy nasze wysiłki przez cały rok od 16 do 365 dni aktywizmu, aby promować prawa człowieka kobiet.

 

Kampania 16 Dni Akcji w Polsce

Fundacja Autonomia, podobnie jak w roku ubiegłym – z jednej strony domaga się realizacji przez państwo polskie konstytucyjnych praw szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony przed przemocą ze względu na płeć: ochrony bezpieczeństwa (art.5),  poszanowania godności osobistej (art.30), zasady równości i zakazu dyskryminacji (art.32), zasady równości kobiet i mężczyzn (art.33), czy zakazu tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania (art.40); z drugiej strony prowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną, tak by jak najwięcej organizacji, instytucji, grup i osób mogło niezależnie od władz prowadzić działania, których celem jest eliminacja przemocy ze względu na płeć.

 

Szczegółowy program podejmowanych przez nas działań można znaleźć tu: http://kampania16dni.pl/o-kampanii/program-wydarzen-autonomii-w-2021-roku/

 

W tym roku rozszerzamy działania w kilku, istotnych z naszego punktu widzenia, obszarach: skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, prewencji pierwszorzędowej i wykorzystania strategii empowerment przeciwko przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, obronie europejskiej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

Skuteczniejsze przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami 

Żyjące na styku seksizmu i ableizmu kobiety z niepełnosprawnościami częściej spotykają się z przemocą i dyskryminacją, a ich dostęp do wsparcia i ochrony jest często ograniczony wieloma instytucjonalnymi barierami. Brakuje dostępnych informacji – w wersjach audio, w Polskim Języku Migowym, czy tekście łatwym do zrozumienia, brakuje dostępnych usług – często ani obiekty policji, ani schroniska są niedostosowane do poruszania się na wózkach, brakuje tłumaczek PJM, brakuje dostępnej pomocy prawnej i psychologicznej. Razem możemy działać by zmienić tą sytuację. Kobiety z niepełnosprawnościami nie są bezbronne a my nie musimy bezczynnie się przyglądać.

  • Konieczne jest zagwarantowanie, że kobiety z rożnymi niepełnosprawnościami będą mieć wpływ na prawo i programy ich dotyczące – ten wpływ będzie możliwy, kiedy zostanie uznana ich ekspertyza, kiedy będą członkiniami ciał decyzyjnych i doradczych.
  • Konieczne jest przestrzeganie przez Polskę obowiązującego prawa (międzynarodowego i krajowego), wdrażanie zapisów takich aktów, jak m.in. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  i Międzynarodowa Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami a także rekomendacji, w szczególności Zaleceń Europejskiego Forum Niepełnosprawności dotyczących polityki UE w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami.
  • Konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które będą praktyczną realizacją zapisów prawnych i doprowadzą do skuteczniejszego zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, z którą spotykają się kobiety z niepełnosprawnościami. Najwyższy czas na zagwarantowanie dostępności usług związanych z prewencją i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szkołach, w miejscach pracy, w instytuacjach opiekuńczych itd.
  • Niezbędne jest odpowiednie finansowanie, realizacja badań oraz szkolenia personelu organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i edukacji.
  • Priorytetem powinny być działania informacyjne i wzmacniające skierowane do kobiet z niepełnosprawnościami – znajomość praw i narzędzi ich egzekwowania jest kluczowa dla zapewnienia ochrony przed przemocą i skutecznego dochodzenia sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami: http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/przemoc-wobec-kobiet-z-niepelnosprawnosciami/

 

Wybierz działania, które są w Twoim zasięgu i włącz się w tworzenie świata wolnego od przemocy ze względu na płeć!

 

Empowerment przeciwko przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki

Wykorzystanie strategii empowermentowych jako skutecznych narzędzi prewencji pierwotnej i zwiększania bezpieczeństwa dziewczyn* i kobiet*.

Upełnomocnienie dziewczyn* i kobiet*, w tym przekazywanie dziewczynom i kobietom wiedzy i narzędzi na temat praw i możliwości ich obrony poprzez m.in. zajęcia z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony, to jedne ze skuteczniejszych działań, w powstrzymywaniu epidemii przemocy. Konieczne sa także działania skierowane do potencjalnych sprawców – czyli w związku ze sposobem wychowania – przede wszystkim chłopców i mężczyzn.

 

Bronimy Konwencji Stambulskiej

Musimy zrobić wszystko, żeby aktualnie rządzący i decydujący nie wypowiedzili skutecznie Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W praktyce by nie pozbawili osób z Polski prawa do ochrony przed przemocą, w zakresie o jakim mowa w konwencji. Polskie prawo tylko częściowo chroni nasze prawa. Tzw. Konwencja Stambulska, to jak dotąd najwazniejszy międzynarodowy akt prawny odnoszący się do powstrzymania przemocy ze względu na płeć. Dowiedz się więcej, pobierz materiały, zrób posta na swoim Insta, FB lub w innym miejscu: http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/konwencja-stambulska/

Więcej informacji na: www.kampania16dni.pl


Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!